BDSM2day - advertenties op gebied van BDSM fetish en meer

Escort Models

https://www.topcompanions.com/models

Alady Escort

https://callgirlescortservice.nl/

Prive-girls.nl

Prive-girls.nl

Thuis ontvangst

Geilethuisontvangst.nl

Gratis telefoonseks

Gratistelefoonseks.nl

Courtesan Escort

Courtesansamsterdam.com

Werk Als Escort

Werkenalsescort.nl

Sexdating Vinden

Sex dating vinden

Webcam Model

Werken als webcam model

Voorwaarden BDSM2day.nl

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website BDSM2day.nl.

ARTIKEL 2: Copyright
2.1 BDSM2day.nl draagt geen rechten met betrekking tot haar website content over, die door de gebruiker gedownload of gebruikt wordt.
2.2 Niet geoorloofd gebruik of niet geoorloofd kopiëren van website content of gebruikmaking van website content kan inbreuk van merk-, beeld-, auteursrechten- en andere beschermende rechten betekenen als ook inbreuk op civiel- en strafrechtelijke normen. Het is de gebruiker verboden, ieder website content (of ieder content, die via deze website beschikbaar wordt gemaakt) op een manier te gebruiken, die schending van merkrecht-, auteursrecht- of andere beschermende rechten constitueert. BDSM2day.nl behoudt alle rechten met betrekking tot zo’n gebruik die niet is geoorloofd of in strijd is met deze voorwaarden.

ARTIKEL 3: Merken
3.1 BDSM2day.nl is een geregistreerd Handelsmerk. Het beeldmerk en woordmerk behoren dus tot het eigendom van BDSM2day.nl
3.2 Het gebruik van het BDSM2day.nl merk (beeld- en woordmerk) is streng verboden (voor zover niet uitdrukkelijk door BDSM2day.nl in schriftelijke vorm geoorloofd).

ARTIKEL 4: Content van de website
4.1 BDSM2day.nl verbiedt opslaan van user content via deze website (’uploaden’) of gebruikmaking daarvan, die BDSM2day.nl naar haar eigen en exclusief oordeel als niet toelaatbaar of smakeloos kwalificeert. Onder dergelijke user content wordt onder andere begrepen mededelingen met lasterlijke, kwaadsprekende, bedrieglijke, beledigende inhoud, alsmede in etnisch of religieus opzicht gevoelige smaadschriften, verheerlijking van geweld, haat en wederrechtelijk gedrag, afbeeldingen en videomateriaal van kinderen, van misbruik van kinderen, kinderpornografie, reclame, enquêtes of mededinging en ander materiaal, het welk civiel- of strafrechtelijke implicaties kan hebben. Na constatering van het bovengenoemde zal de desbetreffende gebruiker permanent geen toegang meer hebben tot de website.

4.2 BDSM2day.nl behoudt het recht (maar neemt desbetreffend geen enkel verplichting over), toegang van de gebruiker tot de betreffende website content en/of content van de gebruiker te schrappen of te beperken en/of de betreffende user content aan de betreffende instanties van overheid en rechtspleging door te geven, wanneer upload van user content in strijd met deze voorwaarden (of andere toepasselijke bepalingen of voorwaarden) of andere bepalingen of wetten plaats vond of waarvan zo’n vermoeden bestaat, zonder dat hiervoor formele inleiding of bewijs van een dagvaarding, inleidend verzoekschrift of bezwaarschrift vereist was.

4.3 BDSM2day.nl zal geen enkele verantwoording nemen voor content die op de profielpagina of binnen andere door de gebruiker te beheren plaatsen binnen de website wordt geplaatst welke geen eigendom zijn van de gebruiker.
4.4 Alle content die door de gebruiker op zijn/haar profiel of binnen andere door de gebruiker te beheren plaatsen binnen de website wordt aangeboden mag door BDSM2day.nl op iedere wijze worden gebruikt, gedistribueerd, bewerkt, vermenigvuldigd, gereproduceerd en op alle mogelijke manieren openbaargemaakt. Bij zakelijke profielen en aanbieders (zakelijke gebruikers), en die ook op die manier bekend zijn bij BDSM2day.nl, zullen hier schriftelijke afspraken over worden opgesteld en kan BDSM2day.nl niet op iedere in artikel 4.4 genoemde wijze deze content gebruiken.
4.5 De gebruiker doet afstand van elke nader te vormen claim, (financiële) vergoeding of enige vorm van compensatie naar aanleiding van het genoemde artikel 4.4.

ARTIKEL 5: Rechten / verplichtingen gebruikers
5.1 Alle vormen van spamming- of junk-e-mail, inclusief upload of overdracht van meervoudige, niet opgevraagde mededelingen aan verscheiden discussiegroepen, mailinglijsten en verdere activiteiten, die het zgn. spamming bevorderen zijn op deze website en via deze website verboden. Na constatering van het bovengenoemde zal de desbetreffende gebruiker een éénmalige waarschuwing krijgen. Wordt de gebruiker nadien nog een keer betrapt op het bovengenoemde, dan zal deze permanent geen toegang meer hebben tot de website.
5.2 BDSM2day.nl verbiedt de upload van computerprogramma’s (waaronder autofreshers/mouseclickers etc), bestanden en ander gegevens materiaal, dat destructieve en onberekenbare kenmerken bevat zoals gemanipuleerde bestanden, "verstopte" bestanden (bijvoorbeeld: beelden, die zijn geïntegreerd in audio bestanden), worms, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen, of voor verdere activiteiten, die de integriteit of het functioneren van de website of van online communicatie in het algemeen verstoren of kunnen verstoren. Na constatering van het bovengenoemde zal de desbetreffende gebruiker permanent geen toegang meer hebben tot de website.
5.3 De gebruiker is zowel voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar wachtwoord en andere eventuele data zelf verantwoordelijk als ook voor alle activiteiten met betrekking tot zijn/haar profiel. Eventueel onbevoegd gebruik van het profiel of andere overtredingen van bepalingen omtrent de veiligheid moet BDSM2day.nl direct worden medegedeeld. Je registratie respectievelijk je abonnement is gebonden aan jou als persoon, je bent niet bevoegd je wachtwoord tegenover andere personen openbaar te maken of ter beschikking te stellen. BDSM2day.nl kan hier op geen enkele manier aansprakelijk voor worden gesteld.
5.4 De gebruiker vrijwaart BDSM2day.nl van alle verlies, aansprakelijkheid, schade en kosten die mogelijk door het gebruik van een dienst of een bezoek aan de website zijn ontstaan, ongeacht uitspraken van Rechtbanken of overige competente rechtspraak, inclusief: (a) aanspraken door derde partijen met betrekking tot jouw misbruik van de dienst, zij het aanstootgevend, kwetsend, racistisch, of anderzijds onwetmatig gebruik van de dienst; (b) claims van een derde partij met betrekking tot het in conflict zijn van jouw gebruik van de dienst met een copyright of ander intellectueel eigendomsrecht van willekeurig welke natuur; (c) boetes en straffen die worden opgelegd door regulerende en adviserende instanties en autoriteiten, alsmede handelsorganisaties, met betrekking tot het gebruik van de dienst door jou.
5.5 Op BDSM2day.nl mag je maximaal 1 profiel aanmaken.
5.6 Aangezien de teksten, foto’s en video’s zelf door de gebruikers online worden gezet zonder tussenkomst van BDSM2day.nl kan zij niet garanderen dat deze op waarheid berusten. Teksten, foto’s en video’s van de gebruikers zullen steekproefsgewijs gecontroleerd worden.
5.7 BDSM2day.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsen van fake foto’s, video’s en teksten door gebruikers.

5.8 BDSM2day.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor websites die
gelinkt staan op een gebruikers profiel. BDSM2day.nl is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. De profielen van de gebruikers zullen steekproefsgewijs gecontroleerd worden.
5.9 Elke gebruiker van BDSM2day.nl dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Bij twijfel behoudt BDSM2day.nl zich het recht (maar neemt desbetreffend geen enkel verplichting over), toegang van de gebruiker tot de betreffende website content en/of content van de gebruiker te schrappen of te beperken, indien geen bewijs van meerderjarigheid kan worden geleverd.

5.10 Het is voor gebruikers verboden om persoonlijke contactgegevens te vermelden binnen de vrije invulvelden voor gebruikers van BDSM2day.nl, of te communiceren via de contactmethoden die BDSM2day.nl ter beschikking stelt. De gebruikers dienen gebruik te maken van de contactmethoden die BDSM2day.nl ter beschikking stelt voor de diensten telefonie, sms en email. Bij het constateren van persoonlijke contactgegevens als telefoonnummers, email-adressen en/of persoonlijke websites zal deze content worden verwijderd.
5.11 BDSM2day.nl. verbiedt de upload van content, muziek, software, beelden (staande en bewegende beelden), literair en artistiek werk of ander materiaal bevat, door normen ter bescherming van intellectueel eigendom beschermd (of inbreuk kan maken op normen met betrekking tot intellectueel eigendom van anderen), voor zover de gebruiker niet de eigenaar van deze exclusieve rechten is of deze controleert of de vereiste goedkeuring verkregen heeft (de gebruiker verzekert dat in het geval hij zulke content gaat uploaden). BDSM2day.nl verbiedt de upload van daadwerkelijk of vermeend auteursrechtelijk beschermd materiaal, waarvan gebruik niet is toegestaan, of van vervalst materiaal. Wanneer blijkt dat toch auteursrechtelijk materiaal is opgenomen, verzoeken wij de eigenaar van deze rechten contact met ons op te nemen. Er zullen dan stappen volgen om het materiaal te verwijderen.

5.12 Het is gebruikers van BDSM2day.nl toegestaan contact op te nemen met een adverteerder (zowel telefonisch als online) met als doel het maken van een afspraak voor hetgeen de adverteerder aanbiedt. Contact voor andere doelen vallen onder ongewenst contact/spam, en is derhalve niet toegestaan.

ARTIKEL 6: Privacy beleid
6.1 BDSM2day.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en bezoekers op deze website. Het privacy beleid verklaart wie we zijn, welke informatie wij kunnen verzamelen en bewaren en hoe wij de informatie gebruiken.
6.2 BDSM2day.nl zal met alle redelijke inspanning; verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, gebruik, modificatie of openbaarmaking van informatie die jij aan ons hebt verstrekt trachten te voorkomen.
6.3 BDSM2day.nl kan gebruik maken van geavanceerde ad-management software om doelgericht advertenties, advertorials, sponsoring en andere vormen van commerciële boodschappen te kunnen versturen. Er zal geen inbreuk worden gepleegd op de privacy van de gebruiker. De software kan wel cookies plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies worden gebruikt om te registreren welke advertentie je te zien krijgt, om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond en om anonieme gebruikersprofielen te registeren. Wij verzekeren je dat er geen persoonlijke gegevens als naam, e-mail, adres e.d. aan de cookies worden ontleend. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

ARTIKEL 7: Disclaimer
7.1 Om van sommige diensten gebruik te maken is een mobiele telefoon noodzakelijk. BDSM2day.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten die op het gebied van telecommunicatie via de telecomprovider aan je in rekening worden gebracht.
7.2 Met uitzondering van persoonsgegevens, die de gebruiker voor registratie en/of opening van een account doorgeeft, of (indien van toepassing) van persoonlijk informatie met betrekking tot andere natuurlijke personen die de gebruiker bekend zijn verbiedt BDSM2day.nl de upload van ieder user content, waarin persoonlijke of vertrouwelijke (privé) informatie met betrekking tot een natuurlijk persoon of rechtspersoon bekend worden gemaakt, met inbegrip van telefoonnummers, emailadressen, wachtwoorden en overige informatie van financiële aard.
7.3 Voor het geval dat persoonlijke informatie met betrekking tot een natuurlijk persoon of beelden van zo’n natuurlijk persoon van een gebruiker ten behoeve van opname in een fotoalbum (of voor dergelijke doeleinden) wordt geupload, verzekert de gebruiker, dat zo’n persoon (het datasubject) toestemming tot zo’n overdracht heeft gegeven, de daarmee verband houdende verwerking van gegevens en een gebruikmaking van zo’n user content zoals in deze voorwaarden geregeld.
7.4 BDSM2day.nl geeft geen garantie dat de content van de website en de software en andere op de website beschikbare diensten foutloos zijn en dat de Service niet onderbroken zal worden.
7.5 BDSM2day.nl zal geen enkele verantwoording nemen voor content die op de profielpagina of binnen andere door de gebruiker te beheren plaatsen binnen de website wordt geplaatst welke niet het exclusieve eigendom zijn van de gebruiker die de betreffende content heeft geupload binnen een door de gebruiker te beheren plaats binnen BDSM2day.nl.

ARTIKEL 8: Wijzigingen aan de website en van deze voorwaarden
8.1 BDSM2day.nl kan te allen tijde met of zonder aanzegging verbeteringen en/of wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden, prijzen en/of verdere website content doorvoeren.
8.2 BDSM2day.nl kan wijzigingen van deze voorwaarden (of andere content van de website) door een betreffende beschrijving op haar website of via ander communicatiewegen bekendmaken. Het is derhalve raadzaam, de website en de onderhavige voorwaarden van tijd tot tijd te controleren.

ARTIKEL 9: Toepasselijk recht
9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de websites, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien het tussen partijen tot een geschil komt, zal de Rechtbank te ’s-Gravenhage bevoegd zijn van dit geschil kennis te nemen.

OVERIG:
10.1 BDSM2day.nl is onder beheer door Jeroen van der Linde media.

https://www.telefoonsex.net/

  Webcamsex

  Webcamsex

  Escort Worden?

  https://www.escortjob.nl/

  Hotel Escort Girls

  https://www.hotelescortgirls.com/

  Sexdating Afspraak

  https://www.echte-sexdating.nl/

  Redlights NL

  https://www.redlights.nl/

  BDSM Escorts

  BDSM Escorts Amsterdam

  Langer Volhouden?

  Hou ook langer vol op gebied van seks

  Sexdating

  https://www.vanavondafspreken.nl/

  Escorts Dusseldorf

  https://www.escortsindusseldorf.com/

  0906 sex afspraak

  0906 afspraak telefoonsex

  Escorts Dusseldorf

  https://www.escortsindusseldorf.com/

  Alles op gebied van BDSM - BDSM2day.nl!

  • BDSM 2 Day

  © 2024 bdsm2day.nl | 299 hits op het moment | Adverteren | Links | Algemene voorwaarden | Tips adverteren | Ontwikkeling: Vanderlindemedia.nl

  Voor erotische afspraakjes bezoek Prive2day.nl.